Huisregels
 • De ijsbaan is alleen toegankelijk wanneer u in het bezit bent is van een geldig entreebewijs op de datum van inname. U dient dit entreebewijs op verzoek van de medewerkers van de ijsbaan te tonen. Op eenmaal gekochte entreebewijzen vindt geen restitutie plaats.
 • U kunt schaatsen lenen wanneer u in het bezit bent van een geldig entreebewijs op datum van inname. Deze schaatsen dienen bij het verlaten van de ijsbaan te worden ingeleverd bij de uitleenbalie. Indien de schaatsen niet worden geretourneerd, wordt bij de politie aangifte van diefstal gedaan.
 • Indien op de ijsbaan een maximum aantal schaatsers tegelijkertijd aanwezig is, dient u in voorkomende gevallen te wachten totdat u door een medewerker van de organisatie wordt toegelaten tot de ijsbaan.
 • Het dragen van handschoenen op het ijs wordt aanbevolen.
 • Het gebruik van sleetjes, ijshockeysticks, pucks op het ijs is niet toegestaan
 • Het gebruik van noren is niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen op de ijsbaan.
 • U dient aanwijzingen van een medewerker van de ijsbaan te allen tijde op te volgen.
 • Het gebruik van de ijsbaan is geheel voor eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor letsel of schade door het gebruik van de ijsbaan. De organisatie is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van medewerkers van de organisatie van Veghel On Ice. Aansprakelijkheid van de organisatie voor overige schade en/of letsel, al dan niet ten gevolge van het gebruik maken van de ijsbaan wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Wij maken u er op attent dat cameratoezicht aanwezig is ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang. In dit geval wordt entreegeld niet gerestitueerd.
 • In alle overige gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn, beslist de organisatie.